מאגר ספקים – מכללת לוינסקי לחינוך

מאגר ספקים

1.     כ ל ל י
1.1

מכללת לוינסקי לחינוך מנהלת רשימה של ספקים/קבלנים, אשר רשאים להשתתף בתהליכים לבקשות להצעות מחיר ובמכרזים סגורים.

1.2

המכללה פונה מפעם לפעם, אל הספקים/הקבלנים הכלולים במאגר ומבקשת מהם להגיש הצעות מחיר להספקת מוצרים/שירותים, בהתאם לתחומי הפעילות של הספק/הקבלן.

1.3

המכללה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים/הקבלנים המאושרים במאגר.

1.4

המכללה מחויבת לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

2. הגשת מועמדות לספק/קבלן
2.1

ספק/קבלן, המעוניין להצטרף למאגר הספקים/הקבלנים של המכללה, נדרש למלא את הטופס המקוון המופיע בקישור מטה.

2.2

על המעוניין להיכלל במאגר הספקים של מכללת לוינסקי לחינוך לעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיף 10 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010; לפיכך עליו לצרף לטופס המועמדות את האישורים הבאים:

א.

רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן אישור על קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

ב.

אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953 – אישור עמידה בדרישות התקן.

ג.

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. אישור מפקיד מורשה, מרואה-חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי הספק/הקבלן:

1.

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם.

2.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עיסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

ד.

אישור לצורך ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה.

ה.

מציע שהוא תאגיד, יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

ו.

אישורים נוספים: הסמכה מקצועית, קורות חיים, פרופיל חברה, המלצות וכל מסמך רלוונטי אחר.

3. אישור או דחיית ספקים/קבלנים
3.1

החליטה המכללה לצרף ספק/קבלן לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים/הקבלנים.

3.2

המכללה רשאית שלא לכלול ספק/קבלן ברשימת המציעים במקרה שלא צירף את כל המידע והאישורים הנדרשים.

3.3

המכללה רשאית למחוק ספק/קבלן מהמאגר לאחר שאושר. החליטה המכללה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על החלטת המכללה שלא להכלילו במאגר הספקים/הקבלנים.

4. הוראות כלליות
4.1

כל פנייה מטעם המכללה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המכללה, ותופנה רק לספקים/לקבלנים, שיימצאו מתאימים להיכלל במאגר הספקים/הקבלנים.

4.2

אין בהודעה זו כדי לחייב את המכללה לרכוש את הטובין האמורים.

הצטרף לרשימת הספקים איתם אנו עובדים